قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس
خانه / نشریات سازمان حسابرسی

نشریات سازمان حسابرسی

انتشارات سازمان حسابرسی

نشریات سازمان حسابرسی

شماره

نشریه

عنوان نشریه چاپ سال چاپ مولف قیمت
۸۴ حسابداری دارائیهای نامشهودنشریه ۸۴ ۹ ۸۸ گودرزی وتیموری ۱۵,۰۰۰
۱۲۸ قیمت گذاری انتقالات داخلی نشریه ۱۲۸ ۴ ۸۹ عزیزعالی ور ۲۰,۰۰۰
۱۴۰ هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه ۱۴۰ ۶ ۸۷ احمدعزیزی واحمدمدرس ۴۰,۰۰۰
۱۴۳ بررسی تحلیلی درحسابرسی نشریه ۱۴۳ ۱ ۷۹ فضل اله اکبری علی مدد ۱۴,۰۰۰
۱۴۶ حسابداری سازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد دوم نشریه ۱۴۶ ۵ ۸۷ غلامحسین مهدوی ۴۵,۰۰۰
۱۵۲ حسابرسی شبکه های کامپیوتری نشریه ۱۵۲ ۲ ۸۹ ناصر آریا ۴۲,۰۰۰
۱۸۷ حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه۱۸۷ ۱ ۸۶ غلامحسین مهدوی ۳۰,۰۰۰
۱۳۲ حسابرسی بانکهای تجاری نشریه ۱۳۲ ۶ ۸۹ محدعلی قوامی ۲۵,۰۰۰
۷۷ اصول هزینه یابی و روشهای صنعتی جلد اول نشریه ۷۷ ۸ ۹۰ حسن سجادی نژاد ۴۰,۰۰۰
۱۱۷ حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه ۱۱۷ ۱۲ ۸۹ رضا نظری ۳۵,۰۰۰
۱۰۹ اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه ۱۰۹ ۴ ۸۹ حسن سجادی نژاد ۴۰,۰۰۰
۱۵۱ ساختار تئوری حسابداری نشریه ۱۵۱ ۳ ۹۰ حبیب اله تیموری ۵۰,۰۰۰
۱۵۵ حسابداری شرکتهای در حال تصفیه نشریه ۱۵۵ ۶ ۹۰ کمیته فنی ۲۰,۰۰۰
۸۰ حسابداری موادوموجودی کالانشریه ۸۰ ۱۵ ۹۰ رضانظری ۴۵,۰۰۰
۱۲۰ حسابداری پیشرفته جلداول نشریه ۱۲۰ ۹ ۹۰ رضاشباهنگ ۶۰,۰۰۰
۱۶۸ بیانیه ای در باره تئوری حسابداری نشریه ۱۶۸ ۵ ۸۹ موسی بزرگ اصل ۲۰,۰۰۰
۷۹ حسابداری بدهیهای جاری واحتمالی نشریه ۷۹ ۱۰ ۸۶ تیموری و گودرزی ۸,۰۰۰
۹۵ دستور العمل حسابرسی نشریه ۹۵ ۷ ۹۰ کمیته فنی ۱۶۰,۰۰۰
۱۰۲ مدیریت مالی جلد دوم نشریه ۱۰۲ ۸ ۹۱ دکتر رضا شباهنگ ۶۰,۰۰۰
۸۲ حسابداری صنعتی جلدسوم برنامه ریزی کنترل نشریه ۸۲ ۱۹ ۹۱ عالی ور وشباهنگ ۶۰,۰۰۰
۹۴ حسابداری شرکتهای سهامی نشریه ۹۴ ۱۶ ۹۱ رضا نظری ۵۵,۰۰۰
۷۵ حسابداری مالی جلد اول نشریه ۷۵ ۱۴ ۹۱ دکتر رضا شباهنگ ۵۵,۰۰۰
۱۹۹ استانداردهای بین المللی اموزش حسابداری ۲ ۹۱ مدیریت اموزش وتحقیقات ۳۵,۰۰۰
۱۲۳ ائین رفتارحرفه ای نشریه ۱۲۳ ۹ ۹۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰
۱۴۲ حسابداری شناسای درامدنشریه ۱۴۲ ۴ ۹۲ تیموری ماسوله ۵۰,۰۰۰
۲۰۱ مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی (جلداول ) ۱ ۹۲ دکترمحمد حسین صفرزاده ۶۵,۰۰۰
۱۴۸ حسابرسی کا مپیوتری نشریه ۱۴۸ ۷ ۹۲ کامبیز فرقاندوست حقیقی ۳۰,۰۰۰
۸۱ حسابداری مالی جلد دوم نشریه ۸۱ ۱۱ ۹۲ رضاشباهنگ ۸۰,۰۰۰
۱۲۷ استانداردهای حسابرسی دولتی نشریه ۱۲۷ ۵ ۹۲ محمدعلی قوامی ۴۰,۰۰۰
۱۹۴ راهنمای بکارگیری استاندارد ۲۰و۲۳ -مشارکتهای خاص-نشریه ۱۹۴ ۳ ۹۲ دکتر یونس بادآور نهندی ۴۰,۰۰۰
۱۷۴ حسابرسی داخلی نشریه ۱۷۴ ۴ ۹۳ ارباب سلیمانی- کمالی زارع ۱۵۰,۰۰۰
۱۵۳ حسابداری اوراق مشارکت نشریه ۱۵۳ ۵ ۹۲ مصطفی علی مدد ۸۰,۰۰۰
۱۱۸ کنترلهای داخلی چهار چوب یکپارچه جلد اول نشریه ۱۱۸ ۴ ۹۳ پوریا نسب – کیهان مهام ۷۵,۰۰۰
۱۳۶ حسابرسی داخلی اثربخش نشریه ۱۳۶ ۸ ۹۳ کمالی زارع ارباب سلیمانی ۸۰,۰۰۰
۱۸۱ حسابرسی کامپیوتری و فن آوری اطلاعات نشریه ۱۸۱ ۲ ۹۳ ناصر آریا- فرقاندوست حقیقی ۱۵۰,۰۰۰
۴۸ حسابداری صنعتی جلد دوم برنامه ریزی کنترل نشریه ۴۸ ۲۵ ۹۳ نویسی-حسینی-نظری-عالیور ۱۰۰,۰۰۰
۱۸۴ راهنمای بکارگیری استاندارد ۲۲ مالی میان دوره ای نشریه ۱۸۴ ۶ ۹۳ یونس بادآور نهندی ۳۰,۰۰۰
۱۰۱۹ استانداردهای حسابرسی عملیاتی ۲ ۹۳ سازمان حسابرسی ۶۰,۰۰۰
۱۹۵ اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه ۱۹۵ ۲ ۹۳ مصطفی علی مدد ۷۰,۰۰۰
۶۶ حسابداری مدارک ناقص نشریه ۶۶ ۱۸ ۹۳ ارباب سلیمانی- ملک آرایی ۳۰,۰۰۰
۲۰۵ کاربرداکسل درحسابرسی ۱ ۹۳ اقایان محسن غلامرضایی ومنصور مافی ۸۰,۰۰۰
۸۶ اصول حسابدلری جلد دوم نشریه ۸۶ ۲۲ ۹۳ علی مدد وملک ارایی ۹۰,۰۰۰
۱۰۵ اصول حسابرسی جلد دوم نشریه ۱۰۵ ۲۱ ۹۳ عباس ارباب سلیمانی ۱۳۰,۰۰۰
۱۲۶ حسابداری قرادادهای بلندمدت پیمانکاری نشریه ۱۲۶ ۲۰ ۹۳ علی مدد ملک ارایی ۹۵,۰۰۰
۱۱۳ مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران نشریه ۱۱۳ ۹ ۹۳ کمیته فنی ۴۰,۰۰۰
۲۰۲ مدیریت مالی بخش عمومی ۲ ۹۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱۲۹ تجزیه تحلیل صورتهای مالی نشریه ۱۲۹ ۱۸ ۹۳ فضل اله اکبری ۸۵,۰۰۰
۹۸ حسابرسی عملکرد مدیریت نشریه ۹۸ ۷ ۹۳ دکتر رضا شباهنگ ۹۰,۰۰۰
۱۹۰ راهنمای بکارگیری استاندارد ۲۱ -اجاره ها- نشریه ۱۹۰ ۶ ۹۳ احمد مدرس- شورورزی- بولو ۴۰,۰۰۰
۱۱۹ استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی نشریه ۱۱۹ ۵ ۹۳ فرقاندوست حقیقی – کمالی زارع ۶۵,۰۰۰
۲۰۰ حسابداری پیشرفته ۲ ۲ ۹۳ سازمان حسابرسی ۲۰۰,۰۰۰
۱۹۷ راهنمای بکارگیری استاندارد ۲۵-قسمتهای مختلف نشریه ۱۹۷ ۳ ۹۳ افسانه رفیعی ۳۰,۰۰۰
۱۸۲ راهنمای بکار گیری استاندارد شماره ۱۵ سرمایه گذاریها نشریه۱۸۲ ۷ ۹۳ دکتر امید پورحیدری ۳۵,۰۰۰
۱۲۴ استانداردهای حسابرسی نشریه ۱۲۴ ۱۴ ۹۳ کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ۲۲۰,۰۰۰
۱۵۷ تئوری حسابداری جلد اول نشریه ۱۵۷ ۱۳ ۹۳ دکتر رضا شباهنگ ۹۰,۰۰۰
۱۶۷ تئوری حسابداری جلد دوم نشریه ۱۶۷ ۹ ۹۳ دکتر رضا شباهنگ ۸۰,۰۰۰
۲۰۴ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره ۱۲ مالیات بر درآمد ۲ ۹۳ دکتر بزرگ اصل ۳۰,۰۰۰
۱۸۶ استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی نشریه۱۸۶ ۵ ۹۴ کیهان مهام ۲۰۰,۰۰۰
۳۶ حسابداری صنعتی جلد اول برنامه ریزی کنترل نشریه ۳۶ ۴۲ ۹۴ نویسی-حسینی-نظری-عالیور ۱۱۰,۰۰۰
۱۵۹ نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزادنشریه ۱۵۹ ۸ ۹۴ حامی امیر اصلانی ۶۵,۰۰۰
۱۳۵ کنترل داخلی چارچوب یکپارچه جلددومنشریه ۱۳۵ ۷ ۹۴ کیهان مهام امیرپوریانسب ۹۰,۰۰۰
۱۷۹ راهنمای بکار گیری استاندارد شماره ۸ موجودی کالا نشریه ۱۷۹ ۷ ۹۴ دکتر موسی بزرگ اصل ۳۰,۰۰۰
۱۷۸ فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه ۱۷۸ ۴ ۹۳ دکتر فضل اله اکبری ۲۲۰,۰۰۰
۱۳۳ حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه ۱۳۳ ۵ ۹۴ محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰
۱۲۵ مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه ۱۲۵ ۶ ۹۴ علی مدنی ۲۰۰,۰۰۰
۹۰ حسابداری استهلاک نشریه ۹۰ ۱۵ ۹۴ اکبری – علی مدد ۶۰,۰۰۰
۱۸۸ حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه ۱۸۸ ۳ ۹۴ حبیب اله تیموری ۱۲۰,۰۰۰
۷۶ دوماهنامه حسابرس ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰
۸۳ حسابرسی سیستمهای کامپیوتری نشریه ۸۳ ۱۲ ۹۴ ناصراریا ۱۴۰,۰۰۰
۱۸۹ حسابداری گاوهای گوشتی نشریه ۱۸۹ ۲ ۹۴ ملک آرایی – علی فرزین ۸۰,۰۰۰
۱۶۲ حسابداری گاوهای شیری نشریه ۱۶۲ ۴ ۹۴ ملک آرایی و علی فرزین ۵۲,۰۰۰
۸۷ اصول حسابرسی جلد اول نشریه ۸۷ ۳۲ ۹۴ ارباب سلیمانی- نفری ۱۲۰,۰۰۰
۱۵۸ حسابداری صنعتی هزینه یابی جلد اول نشریه ۱۵۸ ۱۱ ۹۴ عزیز عالی ور ۲۴۰,۰۰۰
۹۲ مدیریت مالی جلد اول نشریه ۹۲ ۱۵ ۹۴ دکتر رضا شباهنگ ۱۰۰,۰۰۰
۱۵۶ صورتهای مالی نمونه تلفیقی نشریه ۱۵۶ ۹ ۹۳ کمیته فنی ۳۵,۰۰۰
۱۷۷ حسابداری صنعتی جلد دوم هزینه یابی نشریه ۱۷۷ ۶ ۹۴ عزیز عالیور ۲۳۰,۰۰۰
۱۴۴ حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه ۱۴۴ ۶ ۹۴ دکتر رضا شباهنگ ۱۲۰,۰۰۰
۱۶۰ استانداردهای حسابداری نشریه ۱۶۰ ۲۵ ۹۴ کمیته تدوین ۲۵۰,۰۰۰
۷۷ دوماهنامه حسابرسی ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰
۱۹۸ حسابداری میانه ۲ ۴ ۹۴ دکتر بزرگ اصل – رفیعی – نهندی ۲۰۰,۰۰۰
۷۸ اصول حسابداری جلد اول نشریه ۷۸ ۳۳ ۹۴ علی مدد -ملک آرایی ۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱ حسابداری مدیریت نشریه ۱۳۱ ۲۷ ۹۴ رضاشباهنگ ۱۱۰,۰۰۰
۱۰۱ مبانی و روشهای عمومی حسابداری نشریه ۱۰۱ ۳۶ ۹۴ علی مدد – ملک آرایی ۱۳۰,۰۰۰
۱۲۱ بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی نشریه ۱۲۱ ۸ ۹۴ علی نیکخواه ازاد ۵۰,۰۰۰
۱۹۶ حسابداری میانه (۱)جلد دوم نشریه ۱۹۶ ۵ ۹۴ نهندی- ناظمی ۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳ پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار ۲ ۹۳ ندارد ۶۰,۰۰۰
۷۸ دوماهنامه حسابرس ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰
۱۹۲ راهنمای بکارگیری استاندارد۱۱-داراییهای ثابت مشهود-نشریه ۱۹۲ ۶ ۹۴ پورحیدری- رحمانی ۳۵,۰۰۰
۷۹ دوهاهنامه ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰
۱۴۰ هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه ۱۴۰ ۷ ۹۴ احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰
۱۷۵ حسابداری میانه جلد اول نشریه ۱۷۵ ۱۱ ۹۴ دکتر موسی بزرگ اصل ۸۰,۰۰۰
۱۵۰ دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک نشریه ۱۵۰ ۱۰ ۹۴ کمیته فنی ۴۰,۰۰۰
۱۹۱ راهنمای بکارگیری استاندارد۳- درآمدعملیاتی-نشریه ۱۹۱ ۶ ۹۴ مدرس- شورورزی ۵۰,۰۰۰
۱۹۳ راهنمای بکارگیری استاندارد۱۷-داراییهای نامشهود-نشریه۱۹۳ ۶ ۹۴ دکتر امید پورحیدری ۴۵,۰۰۰
۲۰۷ راهنمای استاندارد گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی نمونه ۲ ۹۴ دکتر موسی بزرگ اصل ۳۰,۰۰۰
۸۰ مجله حسابرس ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۳۰,۰۰۰
۲۰۸ راهنمای استاندارد حسابداری شماره ۱و۷ نحوه ارایه صورتهای مالی ۲ ۹۴ دکتر محمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰
۱۸۵ راهنمای بکارگیریاستاندارد ۹ -پیمانکاری نشریه ۱۸۵ ۸ ۹۴ دکتر موسی بزرگ اصل ۴۵,۰۰۰
۱۸۰ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره ۴و۵ ذخایر نشریه ۱۸۰ ۷ ۹۴ احمد مدرس و محمد رضا شورورزی ۴۰,۰۰۰
۸۱ حسابرس ۱ ۹۴ سازمان حسابرسی ۳۰,۰۰۰
۱۷۶ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره ۱۶ نشریه ۱۷۶ ۸ ۹۵ موسی بزرگ اصل و یونس باد آور نهندی ۴۵,۰۰۰
۱۰۲۱ استاندارد حسابداری بخش عمومی ۱ ۹۵ کمیته تدوین استانداردها ۸۰,۰۰۰
۶۵ حسابداری اصلاح اشتباهات نشریه ۶۵ ۱۲ ۹۵ نویسی- عالیور -نظری ۸۰,۰۰۰
۲۰۶ اصول حسابرسی جلد اول ۲ ۹۵ مدیریت تدوین استانداردها ۲۲۰,۰۰۰
۱۵۷ تئوری حسابداری جلد اول نشریه ۱۵۷ ۱۴ ۹۵ دکتر رضا شباهنگ ۹۰,۰۰۰
۱۱۵ دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم نشریه ۱۱۵ ۲ ۹۵ سازمان حسابرسی ۳۰۰,۰۰۰
۸۲ دوماهنامه ۱ ۹۵ سازمان حسابرسی ۳۰,۰۰۰
۱۰۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۱ ۹۵ سازمان حسابرسی ۲۵,۰۰۰
۱۶۶ صورتهای مالی نمونه سهامی عام نشریه ۱۶۶ ۲۲ ۹۴ کمیته فنی ۳۰,۰۰۰

تهیه و تنظیم : مهندس داریوش ناصریان

error: Content is protected !!